Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
Széchenyi 2020
Vitál Faház
GerendaházakBelsőépítészetKerti házakOtthonteremtésFelújításSzaunaKész házak

Gerendaházak?

Nálunk sok
inspirációt talál!

 

Belsőépítészet

Lépcsők és korlátok
fából


Kerti házak

Magasabb
minőségben


Otthonteremtés

gyosan
gazdaságosan fából


Felújítás

A régi otthon
új formában


Szauna

Az egészség
nem luxus


Kész házak

Made by
Vitál Faház


Adatvédelmi nyilatkozat

 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
 
Vitál Faház Kft.
 
 
HATÁLYOS:
2019. MÁJUS 20. NAPJÁTÓL
VISSZAVONÁSIG
 
 1. Az adatkezelő adatai:
 
Cégnév:                                 Vitál Faház Kft.
Székhely:                               9176. Mecsér Tsz Major 130/12 hrsz
Cégjegyzékszám:                 08-09-018847
Adószám:                              14935974-2-08
Képviselő:                             Gál József ügyvezető
Adatvédelmi felelős:          Gál József
Adatvédelmi tisztviselő:    Társaságunknál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására
Telefonszám:                       0670/329-3399
E-mail cím:                            info@vitalfahaz.hu
 
 
 1. Az Adatkezelési Szabályzat célja:
 
Vitál Faház Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Szabályzat célja ügyfeleink, partnereink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozunk, hogy Vitál Faház Kft. kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.
A Vitál Faház Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a társaság székhelyén. Vitál Faház Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
 
Vitál Faház Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vitál Faház Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Vitál Faház Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 
 
 1. Fontosabb fogalom meghatározások:
 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
                                                                

 
 1. Jogszerű adatkezelés társaságunknál:
 
A személyes adatok kezelésére a Vitál Faház Kft-nél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:
 
 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 
 
 1. Személyes adatok kezelése a Vitál Faház Kft-nél:
 
Társaságunk építőipari kivitelező (faházak, ács szerkezetek) tevékenységet folytat, az adatkezelési tevékenység is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódik.
 
 • Vitál Faház Kft. szerződéses partnerei természetes személyek és jogi személyek egyaránt. A kivitelezési szerződések megkötésekor a Kft. birtokába jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) személyes adatai.
 
 • A Kft. alvállalkozóival is szerződéses viszonyban áll, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai).
 
 • Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.
 
 • A Vitál Faház Kft. munkavállalói adataival kapcsolatban is végez adatkezelést. Amennyiben a munkavállaló családi adókedvezmény érvényesítését, annak havi elszámolását kéri, úgy 16 éven aluli gyermekek személyes adatait is kezelhetjük.
A munkavállalók jelenléti íven igazolják aláírásukkal napi munkavégzésüket. A jelenléti ív alapján történik a munkaidő és szabadság elszámolása. A jelenléti ívre a munkavállalói iratok megőrzési módja és ideje vonatkozik.
A munkavállalók adatai bizonyos esetekben továbbításra kerülnek. A Vitál Faház Kft. pályázati anyagaiban előfordul, hogy feltűntetjük a szakmunkások adatait és a szakmunkás bizonyítványok másolata is benyújtásra kerül.
A munkaterületeken a zavartalan ki-bejárás érdekében a Megbízó részére meg kell adnunk a helyszínen dolgozó munkavállalóink személyes adatait (név, cím, születési hely, idő, szem. ig. szám.).
 
 • A Kft. számlát állít ki ügyfelei részére a szerződésben vállalt feladatai teljesítését követően.
 
 • A kiállított számla, valamint a munkavállalók adatai tekintetében a Kft. a megbízott könyvvizsgáló részére betekintést enged.
 
 • A Kft. által használt Novitax bérszámfejtő program tárolja a jelenlegi és a volt munkavállalók adatait.
 
 • Anyagvásárlások alkalmával előfordul, hogy megadjuk a megbízó és a kapcsolattartó adatait, az építőanyag helyszínre szállítása érdekében.
 
 • A társaságunkhoz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be cégünkhöz. Az önéletrajzzal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés.
 
 • A Kft. tulajdonában lévő gépjárművekbe helymeghatározó eszköz került beépítésre. Az összegyűjtött adatok a következőek: a jármű követési adatai (pl.: aktuális pozíció, idő, megtett útvonal, megtett km), üzemanyagszint, fordulatszám. Ennek segítségével ellenőrizhető a jármű aktuális, pillanatnyi pozíciója térképes megjelenítésen is. A jármű által megtett útvonalak menetlevélen kérhetőek le. A helymeghatározó eszköz létéről a munkavállalók tájékoztatást kaptak, a rendszer működéséhez hozzájárulásukat adták.
 
 • A Kft. honlapján (www.vitalfahaz.hu) az „Elérhetőségeink” menü pontban van lehetőség egy kapcsolati űrlap kitöltésére. A weboldal látogatója itt megadja a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy a cég képviselője kapcsolatba lépjen vele. A kapcsolati űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése.
 
Vitál Faház Kft. a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi.
 
 
 1. A társaságunkkal kapcsolatban álló adatfeldolgozók:
 
Ezúton nyilatkozunk, hogy munkánk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépünk kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésünkre állnak.
Adatfeldolgozó a Vitál Faház Kft. által megbízott könyvvizsgáló iroda. Alvállalkozó és szállító partnereink adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek. Adatfeldolgozónak és önálló adatkezelőnek is minősül a Kft-vel szerződött üzemorvos is. A Kft. a munkavállalók adatait továbbítja az üzemorvos részére, aki ebből a szempontból adatfeldolgozónak minősül. Az üzemorvosi vizsgálat során azonban már önálló adatkezelőként jár el.
 
Szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnereink kizárólag az általunk adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik partnereink személyes adatait.
 
 
 1. A vállalkozás által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:
 
Vevői szerződések:
 
Társaságunk építőipari kivitelező (faházak, ács szerkezetek) tevékenységet folytat, az adatkezelési tevékenység is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódik.
 • Vitál Faház Kft. szerződéses partnerei természetes személyek és jogi személyek egyaránt. A kivitelezési szerződések megkötésekor a Kft. birtokába jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) személyes adatai. Társaságunk a szerződésekben rögzített adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, valamint a számlázás során használja fel. A személyes adatok kezelésének jogalapja tehát a szerződéses kötelezettség teljesítése, valamint a jogszabály által előírt őrzési kötelezettségnek való megfelelés.
 
 • A jogi személyek képviseletében eljáró személy minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.
 
Szállítói szerződések:
 
A Kft. alvállalkozóival, az építőanyagok beszerzése során szállítóival, valamint szolgáltató cégekkel is szerződéses viszonyban áll, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai). A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben tájékoztatjuk őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérjük, hogy kezelhessük adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez.
 
 
 1. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:
 
A Kft. számlát állít ki ügyfelei részére a szerződésben vállalt feladatai teljesítését követően. A számla tartalmazza az építtető nevét, címét és adószámát. A számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Számviteli törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési időről. Társaságunk ezen rendelkezés figyelembe vételével kezeli az általa kiállított számlákat, és őrzi a rajtuk szereplő személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.
 
 
 1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
 
16 éven aluli gyermekek adatait a társaság munkavállalóinak nyilatkozata alapján kezeljük, amely a családi adókedvezmény igénybevétele érdekében történik. Ebben az esetben maga a törvényes képviselő bocsájtja rendelkezésre a gyermek adatait. A gyermek adatainak kezelése ez esetben jogszabályon alapuló kötelezettségünk. A családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozathoz, ún. hozzájáruló nyilatkozatot is alkalmazunk.
 
Különleges adatok kezelésére alkalmanként kerül sor társaságunknál. A munkavállalók egészségügyi adatai tudomásunkra juthatnak a következő esetekben:
 • munkabaleset esetén,
 • táppénz ellátás kapcsán,
 • foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatban,
A munkavállalók üzemorvosi alkalmassági vizsgálatával összefüggésben azonban nem értesülünk egészségügyi adatról, az üzemorvos kizárólag a munkavállaló alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról értesíti a Kft. képviselőjét. 
 
 
 1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése társaságunknál:
 
Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdekünk fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérjük az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.
 
 
 1. Munkavállalóink személyes adatainak kezelése:
 
A cégünknél dolgozó munkavállalóink személyes adatait is kezeljük. A munkaszerződés megkötésekor a munkavállaló rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel. Amennyiben a munkavállaló családi adókedvezmény érvényesítését, annak havi elszámolását kéri, úgy 16 éven aluli gyermekek személyes adatait is kezelhetjük.
Fenti adatok kezelésére a munkavállalóval kötött munkaszerződés teljesítése, valamint jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor. Az ilyen típusú adatokra vonatkozó őrzési kötelezettséget jogszabály határozza meg, ennek betartásával kezeljük a dolgozók személyes adatait.
A munkaszerződés megkötésekor nem csupán a Munka Törvénykönyvben írt tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget, hanem a munkavállaló hozzájárulását kérjük személyes adatainak kezeléséhez, tájékoztatjuk az ezzel kapcsolatos jogokról, írásban tájékoztatjuk arról is, hogy vállalkozásunk kamera rendszert alkalmaz értékei megóvása érdekében. A dolgozók megismerik és elfogadják Adatkezelési Szabályzatunkat és a Kamerarendszer Működési Szabályzatunkat is.
A munkavállalók jelenléti íven igazolják aláírásukkal napi munkavégzésüket. A jelenléti ív alapján történik a munkaidő és szabadság elszámolása. A jelenléti ívre a munkavállalói iratok megőrzési módja és ideje vonatkozik.
 
 
 1. A társaságunkhoz beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése:
 
A társaságunkhoz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be cégünkhöz. Amennyiben az önéletrajz benyújtására azért került sor, mert munkavállalót kerestünk és meghirdettük az állást, úgy az önéletrajz kizárólag azzal az állással kapcsolatban használható fel. Amennyiben a pályázó nem felelt meg a meghirdetett állással kapcsolatos feltételeknek és másik jelölt került kiválasztásra, az önéletrajz azonnal megsemmisítésre kerül.
Ha a pályázó hirdetés nélkül, önszántából küldött önéletrajzot cégünkhöz, nyilatkoztatjuk, hogy hozzájárul-e a társaságunk általi személyes adatkezeléshez. Fontos az is, hogy kizárólag az álláspályázó által megjelölt munkakörök megüresedése vonatkozásában használhatjuk fel az önéletrajzot. Az önéletrajzok tárolása alapesetben 3 hónap, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít meg.
 
 
 1. Fényképek készítése a Vitál Faház Kft-nél:
 
Referencia munkáink megörökítése érdekében, valamint a munkaterületeken a munkavédelmi szabályok betartásának, vagy megszegésének dokumentálása céljából készítünk fényképeket. A fényképeket természetes személyek nem ismerhetők fel, így ezekben az esetekben nem történik személyes adatok kezelése.
 
 
 1. Biztonsági kamerarendszer működtetése a vállalkozás telephelyén:
 
A Vitál Faház Kft. telephelyén (9176. Mecsér Tsz Major 130/12. hrsz.) vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet. A kamerarendszer használatáról, az ilyen módon kezelt adatok biztonságáról külön szabályzat rendelkezik, Kamerarendszer Működtetésének Szabályzata néven.
 
 
 1. A Vitál Faház Kft. tulajdonában lévő gépjárművekbe épített helymeghatározó eszköz alkalmazása:
 
A Kft. tulajdonában lévő gépjárművekbe helymeghatározó eszköz került beépítésre. Az összegyűjtött adatok a következőek: a jármű követési adatai (pl.: aktuális pozíció, idő, megtett útvonal, megtett km), üzemanyagszint, fordulatszám. Ennek segítségével ellenőrizhető a jármű aktuális, pillanatnyi pozíciója térképes megjelenítésen is. A jármű által megtett útvonalak menetlevélen kérhetőek le, hosszabb időtartamra visszamenőleg is. A helymeghatározó eszköz létéről a munkavállalók tájékoztatást kaptak, a rendszer működéséhez hozzájárulásukat adták.
 
 
 1. A Vitál Faház Kft. weboldala:
 
A Vitál Faház Kft. weboldala: http://www.vitalfahaz.hu/
 
A Kft. weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.
 
Cookie-k (Sütik):
A sütik feladata:
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.vitalfahaz.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 
Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:
Webböngésző Cookie-k:
A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.
Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalunk valamennyi funkcióját.
 
Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):
A www.vitalfahaz.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával Vitál Faház Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
 
A honlapon található kapcsolati űrlap:
A Kft. honlapján (www.vitalfahaz.hu) az „Elérhetőségeink” menü pontban van lehetőség egy kapcsolati űrlap kitöltésére. A weboldal látogatója itt megadja a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy a cég képviselője kapcsolatba lépjen vele.
A kapcsolati űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte a Kft. Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az Vitál Faház Kft. kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli.
 
 
 1. Az adatkezelés biztonsága:
 
A Vitál Faház Kft-nél fokozottan ügyelünk partnereink, vásárlóink személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi partnerünktől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (riasztóval ellátott irodai tárolás), valamint az informatikai védelmet is (windows defender, jelszóval védett számítógép).
 
 
 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
 
 • Átlátható tájékoztatás:
Jelen Adatkezelési Szabályzat is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a társaságunknál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.
 
 • Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 
 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
 
Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Vitál Faház Kft. 9176. Mecsér, Tsz Major 130/12 hrsz
E-mail: info@vitalfahaz.hu
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
 
 • Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 
Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Vitál Faház Kft. 9176. Mecsér, Tsz Major 130/12 hrsz
E-mail: info@vitalfahaz.hu
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
 
 • Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Társaságunk – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.
 
Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Vitál Faház Kft. 9176. Mecsér, Tsz Major 130/12 hrsz
E-mail: info@vitalfahaz.hu
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
 
 • Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy a társaságunk korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:
 
 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.
 
Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Vitál Faház Kft. 9176. Mecsér, Tsz Major 130/12 hrsz
E-mail: info@vitalfahaz.hu
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
 
 • Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Vitál Faház Kft. 9176. Mecsér, Tsz Major 130/12 hrsz
E-mail: info@vitalfahaz.hu
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

 
 • Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.
 
Társaságunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Vitál Faház Kft. 9176. Mecsér, Tsz Major 130/12 hrsz
E-mail: info@vitalfahaz.hu
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
 
Társaságunk vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti jogokkal kapcsolatban részünkre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítjük az érintettet (kérelmezőt).
 
 
 1. Adatvédelmi incidens:
 
Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) társaságunk haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár partnereink, megrendelőink jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatjuk az érintett partnert.
 
 
 1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:
 
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).
 
 
 1. Bírósághoz fordulás joga:
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
 
 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:                     0613911400
Fax:                            0613911410
E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:                      http://www.naih.hu
 
 
 1. Egyéb rendelkezések:
 
E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Vitál Faház Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatvédelmi Szabályzatban hivatkozott adatvédelmi jogokról.
 
 
Mecsér, 2019. május 20.
 
 
 
Gál József
ügyvezető igazgató
Vitál Faház Kft.
9176. Mecsér, Tsz Major 130/12 hrsz
 
 
 
2D Grafika / MIMO